ساعات کار ساعات کار

ساعت کاری در دو نیم سال تحصیلی:

 

 

 

روزهای شنبه تا چهارشنبه 

 بخش

 ساعت

 توضیحات

گردش کتاب

7:45الی 16:45

 

بخش مرجع

7:45 الی 14

 

سالن مطالعه

7:45 الی 16:45

 

کتابخانه الکترونیکی

7:45 الی 14  
 
 
روزهای پنجشنبه

 

 بخش

 ساعت

 توضیحات

گردش کتاب

7:45الی 12:45

تحویل کتاب تا ساعت 12:30و برگشت کتاب تا ساعت 12:45

بخش مرجع

7:45 الی 12:45

 

سالن مطالعه

7:45 الی 12:45

 

کتابخانه الکترونیکی

 7:45 الی 13  
 
 
 

ساعات کاری در تابستان

بخش

 ساعت

 توضیحات

گردش کتاب

7:45 الی 14

تحویل کتاب تا ساعت 13:30 و برگشت کتاب تا ساعت 13:45

بخش مرجع

7:45 الی 14

 

سالن مطالعه

7:45 الی 14

 

کتابخانه الکترونیکی

7:45 الی 14  
 
 
 
ساعات کار در ماه رمضان مطابق با ساعات کاری اعلام شده در ادارات دولتی می باشد