ساعات کار ساعات کار

ساعت کاری در دو نیم سال تحصیلی:

 

 

 

 

روزهای شنبه تا چهارشنبه 

 بخش

 ساعت

گردش کتاب

7:45الی 16:45

بخش مرجع

7:45 الی 14

سالن مطالعه

7:45 الی 16:45

کتابخانه الکترونیکی

7:45 الی 14
 
 
روزهای پنجشنبه

 

 بخش

 ساعت

گردش کتاب

7:45الی 13:15

بخش مرجع

7:45 الی 13:15

سالن مطالعه

7:45 الی 13:15

کتابخانه الکترونیکی

 7:45 الی 13:15
 
 
 

ساعات کاری در تابستان

بخش

 ساعت

گردش کتاب

7:45 الی 14

بخش مرجع

7:45 الی 14

سالن مطالعه

7:45 الی 14

کتابخانه الکترونیکی

7:45 الی 14
 
 
 
ساعات کار در ماه رمضان مطابق با ساعات کاری اعلام شده در ادارات دولتی می باشد