فهرست سازمان های بین الملل

فارسی لاتین مخفف
A
بانک عربی توسعه اقتصادی در آفریقا Arab Bank for Economic Development in Africa ABEDA
شورای همکاری کشورهای عرب Arab Cooperation Council ACC
آژانس همکاری های فرهنگی و فنی Agency for Cultural and Technical Cooperation ACCT
کشورهای آفریقایی، حوزه دریای کارائیب و اقیانوس آرام African, Caribbean, and Pacific Countries ACP
بانک توسعه آفریقا African Development Bank AfDB
صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عرب Arab Fund for Economic and Social Development AFESD
گروه آند Andean Group AG
اتحادیه کشورهای عرب Arab League AL
انجمن یکپارچه آمریکای لاتین Asociacion Latinoamericana de Integracion; see Latin American Integration Association (LAIA) ALADI
صندوق پول کشورهای عرب Arab Monetary Fund AMF
اتحادیه مغرب کشورهای عرب Arab Maghreb Union AMU
معاهده امنیت استرالیا-نیوزلند-ایالات متحده آمریکا Australia-New Zealand-United States Security Treaty ANZUS
همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام Asia Pacific Economic Cooperation APEC
بانک توسعه آسیا Asian Development Bank AsDB
اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی Association of Southeast Asian Nations ASEAN
 B
بانک توسعه آفریقا Banque Africaine de Developpement; see African Development Bank (AfDB) BAD
بانک عربی توسعه اقتصادی در آفریقا Banque Arabe de Developpement Economique en Afrique; see Arab Bank for Economic Development in Africa (ABEDA) BADEA
بانک مرکزی آمریکا به منظور یکپارچگی اقتصادی Banco Centroamericano de Integracion Economico; see Central American Bank for Economic Integration (BCIE) BCIE
بانک توسعه ایالتهای مرکزی آفریقا Banque de Developpment des Etats de l’Afrique Centrale; see Central African States Development Bank (BDEAC) BDEAC
اتحادیه اقتصادی کشورهای بلژیک ، هلند و لوکزامبورگ Benelux Economic Union Benelux
بانک توسعه قاره آمریکا Banco Interamericano de Desarrollo; see Inter-American Development Bank (IADB) BID
بانک پرداختهای بین المللی Bank for International Settlements BIS
بانک توسعه غرب آفریقا Banque Ouest-Africaine de Developpement; see West African Development Bank (WADB) BOAD
همکاری های اقتصادی منطقه دریای سیاه Black Sea Economic Cooperation Zone BSEC
 C
مشترک المنافع Commonwealth C
بازار متداول آمریکای مرکزی Central American Common Market CACM
شورای وحدت اقتصادی کشورهای عربی Council of Arab Economic Unity CAEU
جوامع کارائیب و بازار مشترک Caribbean Community and Common Market CARICOM
شورای کشورهای حوزه دریای بالتیک Council of the Baltic Sea States CBSS
شورای همکاری گمرکی Customs Cooperation Council CCC
بانک توسعه کارائیب Caribbean Development Bank CDB
شورای اروپا Council of Europe CE
جامعه اقتصادی غرب آفریقا Communaute Economique de l’Afrique de l’Ouest; see West African Economic Community (CEAO) CEAO
جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی Communaute Economique des Etats de l’Afrique Centrale; see Economic Community of Central African States (CEEAC) CEEAC
شورای مشارکت منطقه ای اروپای مرکزی Central European Initiative CEI
شورای همیاری متقابل اقتصادی Council for Mutual Economic Assistance; also known as CMEA or Comecon; abolished 1 January 1991 CEMA
جامعه اقتصادی کشورهای دریاچه های پنجگانه Communaute Economique des Pays des Grands Lacs; see Economic Community of the Great Lakes Countries (CEPGL) CEPGL
سازمان تحقیقات هسته ای اروپا Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire; see European Organization for Nuclear Research (CERN) CERN
گروه کانتادورا Contadora Group CG
کشورهای مستقل مشترک المنافع Commonwealth of Independent States CIS
شورای همیاری متقابل اقتصادی Council for Mutual Economic Assistance (CEMA); also known as Comecon; abolished 1 January 1991 CMEA
کمیته هماهنگی کنترل صادرات Coordinating Committee on Export Controls COCOM
شورای همیاری متقابل اقتصادی Council for Mutual Economic Assistance (CEMA); also known as CMEA; abolished 1 January 1991 Comecon
طرح کلمبو Colombo Plan CP
کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا Conference on Security and Cooperation in Europe CSCE
 D
کشور توسعه یافته developed country DC
 E
بانک توسعه آفریقای شرقی East African Development Bank EADB
بانک اروپایی بازسازی و توسعه European Bank for Reconstruction and Development EBRD
جامعه اروپا European Community; see European Union (EU) EC
کمیسیون اقتصادی آفریقا Economic Commission for Africa ECA
کمیسیون اقتصادی آسیا و شرق دور Economic Commission for Asia and the Far East; see Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ECAFE
کمیسیون اقتصادی اروپا Economic Commission for Europe ECE
کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین Economic Commission for Latin America; see Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) ECLA
کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب Economic Commission for Latin America and the Caribbean ECLAC
سازمان همکاری های اقتصادی Economic Cooperation Organization ECO
شورای اقتصادی و اجتماعی Economic and Social Council ECOSOC
انجمن اقتصادی کشورهای غرب آفریقا Economic Community of West African States ECOWAS
انجمن ذغال سنگ و فولاد اروپا European Coal and Steel Community ECSC
کمیسیون اقتصادی غرب آسیا Economic Commission for Western Asia; see Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) ECWA
انجمن اقتصادی اروپا European Economic Community EEC
انجمن تجارت آزاد اروپا European Free Trade Association EFTA
بانک سرمایه گذاری اروپا European Investment Bank EIB
شورای متفقین Council of the Entente Entente
آژانس فضایی اروپا European Space Agency ESA
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ESCAP
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا Economic and Social Commission for Western Asia ESCWA
اتحادیه اروپا European Union EU
انجمن انرژی اتمی اروپا European Atomic Energy Community Euratom
 F
سازمان غذا و کشاورزی Food and Agriculture Organization FAO
ایالت های خط مقدم Front Line States FLS
منطقه فرانک Franc Zone FZ
 G
گروه ۲ Group of 2 G-2
گروه از ۳ Group of 3 G-3
گروه ۵ Group of 5 G-5
گروه ۶ Group of 6 (not to be confused with the Big Six) G-6
گروه ۷ Grououp of 7 G-7
گروه ۸ Group of 8 G-8
گروه ۹ Group of 9 G-9
گروه ۱۰ Group of 10 G-10
گروه ۱۱ Group of 11 G-11
گروه ۱۵ Group of 15 G-15
گروه ۱۹ Group of 19 G-19
گروه ۲۴ Group of 24 G-24
گروه ۳۰ Group of 30 G-30
گروه ۳۳ Group of 33 G-33
گروه ۷۷ Group of 77 G-77
موافقتنامه کلی بر روی تعرفه ها و تجارت General Agreement on Tariffs and Trade GATT
شورای همکاری خلیج فارس Gulf Cooperation Council GCC
 H
کمیسیون اسکان بشر Commission on Human Settlements Habitat
 I
بانک توسعه قاره آمریکا Inter-American Development Bank IADB
آژانس بین المللی انرژی اتمی International Atomic Energy Agency IAEA
بانک بین المللی همکاری های اقتصادی International Bank for Economic Cooperation IBEC
بانک بین المللی بازسازی و توسعه International Bank for Reconstruction and Development IBRD
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری International Civil Aviation Organization ICAO
اتاق بازرگانی بین المللی International Chamber of Commerce ICC
کمیته بین دولتی مهاجرت اروپا Intergovernmental Committee for European Migration; see International Organization for Migration (IOM) ICEM
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه تجارت آزاد International Confederation of Free Trade Unions ICFTU
دیوان بین المللی دادگستری International Court of Justice ICJ
کمیته بین دولتی برای مهاجرت Intergovernmental Committee for Migration; see International Organization for Migration (IOM) ICM
کمیته بین المللی صلیب سرخ International Committee of the Red Cross ICRC
نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر International Red Cross and Red Crescent Movement ICRM
انجمن توسعه بین المللی International Development Association IDA
بانک توسعه اسلامی Islamic Development Bank IDB
آژانس بین المللی انرژی International Energy Agency IEA
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی International Fund for Agricultural Development IFAD
شرکت مالی بین المللی International Finance Corporation IFC
فدراسیون بین المللی اتحادیه های تجارت مسیحی International Federation of Christian Trade Unions IFCTU
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies IFRCS
سازمان بین دولتی خشکسالی و توسعه Inter-Governmental Authority on Drought and Development IGADD
بانک سرمایه گذاری بین المللی International Investment Bank IIB
سازمان بین المللی کار International Labor Organization ILO
سازمان مشاوره ای دریایی بین دولتی Intergovernmental Maritime Consultative Organization; see International Maritime Organization (IMO) IMCO
صندوق بین المللی پول International Monetary Fund IMF
سازمان بین المللی دریانوردی International Maritime Organization IMO
سازمان بین المللی ماهواره ای دریایی International Maritime Satellite Organization INMARSAT
سازمان بین المللی مخابرات ماهواره ای International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT
سازمان پلیس جنایی بین المللی International Criminal Police Organization INTERPOL
کمیته بین المللی المپیک International Olympic Committee IOC
سازمان بین المللی مهاجرت International Organization for Migration IOM
سازمان بین المللی استاندارد سازی International Organization for Standardization ISO
اتحادیه بین المللی مخابرات International Telecommunication Union ITU
 L
سیستم های اقتصادی و آمریکای لاتین Latin American Economic System LAES
انجمن ادغام آمریکای لاتین Latin American Integration Association LAIA
اتحادیه عرب League of Arab States; see Arab League (AL) LAS
کشور کمتر توسعه یافته less developed country LDC
کشور حداقل توسعه یافته least developed country LLDC
اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر League of Red Cross and Red Crescent Societies LORCS
M 
ماموریت سازمان ملل متحد برای رفراندوم در صحرای غربی United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara MINURSO
رژیم کنترل فناوری موشکی Missile Technology Control Regime MTCR
N 
شورای همکاری آتلانتیک شمالی North Atlantic Cooperation Council NACC
جنبش عدم تعهد Nonaligned Movement NAM
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی North Atlantic Treaty Organization NATO
شورای نوردیک Nordic Council NC
آژانس انرژی هسته ای Nuclear Energy Agency NEA
بانک سرمایه گذاری نوردیک Nordic Investment Bank NIB
کشور تازه صنعتی newly industrializing country; see newly industrializing economy (NIE) NIC
اقتصاد تازه صنعتی newly industrializing economy NIE
گروه تأمین کنندگان هسته ای Nuclear Suppliers Group NSG
O 
سازمان کشورهای عربی صادر کننده نفت Organization of Arab Petroleum Exporting Countries OAPEC
سازمان کشورهای آمریکایی Organization of American States OAS
سازمان اتحاد آفریقا Organization of African Unity OAU
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی Organization for Economic Cooperation and Development OECD
سازمان ایالات کارائیب شرقی Organization of Eastern Caribbean States OECS
سازمان کنفرانس اسلامی Organization of the Islamic Conference OIC
سازمان کشورهای صادر کننده نفت Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC
سازمان امنیت و همکاری در اروپا Organization on Security and Cooperation in Europe OSCE
 P
دیوان دائمی داوری Permanent Court of Arbitration PCA
مشارکت برای صلح Partnership for Peace PFP
R 
گروه ریو Rio Group RG
 S
اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا South Asian Association for Regional Cooperation SAARC
اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی Southern African Customs Union SACU
انجمن توسعه جنوب آفریقا Southern African Development Community SADC
کنفرانس هماهنگی توسعه جنوب آفریقا Southern African Development Coordination Conference SADCC
سیستم اقتصادی آمریکای لاتین Sistema Economico Latinoamericana; see Latin American Economic System (LAES) SELA
تجارت منطقه ای اقیانوس آرام جنوبی و توافقنامه همکاری اقتصادی South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement SPARTECA
کمیسیون اقیانوس آرام جنوبی South Pacific Commission SPC
انجمن اقیانوس آرام جنوبی South Pacific Forum SPF
 U
سازمان ملل United Nations UN
هیات معاونت سازمان ملل متحد در رواندا United Nations Assistance Mission for Rwanda UNAMIR
آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD
نیروی ناظر سازمان ملل متحد برای طرح خروج از غزه United Nations Disengagement Observer Force UNDOF
برنامه توسعه سازمان ملل United Nations Development Program UNDP
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد United Nations Environment Program UNEP
سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO
نیروی سازمان ملل در قبرس United Nations Force in Cyprus UNFICYP
صندوق سازمان ملل متحد برای فعالیت جامعه United Nations Fund for Population Activities UNFPA
دفتر سازمان ملل کمیساریای عالی پناهندگان United Nations Office of the High Commissioner for Refugees UNHCR
صندوق کودکان سازمان ملل United Nations Children’s Fund UNICEF
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد United Nations Industrial Development Organization UNIDO
نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL
ماموریت نظارت سازمان ملل متحد درعراق و کویت United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission UNIKOM
موسسه ملل متحد برای آموزش و پژوهش United Nations Institute for Training and Research UNITAR
نمایندگی سازمان ملل در هائیتی United Nations Mission in Haiti UNMIH
گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMOGIP
نماینده ناظر سازمان ملل در گرجستان United Nations Observer Mission in Georgia UNOMIG
نماینده ناظر سازمان ملل در لیبریا United Nations Observer Mission in Liberia UNOMIL
عملیات سازمان ملل در موزامبیک United Nations Operation in Mozambique UNOMOZ
نماینده ناظر سازمان ملل متحد اوگاندا-رواندا United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda (ONUMOZ) UNOMUR
عملیات سازمان ملل در سومالی United Nations Operation in Somalia UNOSOM
نیروی حفاظت سازمان ملل متحد United Nations Protection Force UNPROFOR
موسسه تحقیقات سازمان ملل متحد برای توسعه اجتماعی United Nations Research Institute for Social Development UNRISD
آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در شرق نزدیک United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East UNRWA
سازمان نظارت آتش بس سازمان ملل متحد United Nations Truce Supervision Organization UNTSO
دانشگاه سازمان ملل متحد United Nations University UNU
اتحادیه پستی جهانی Universal Postal Union UPU
اتحاد جماهیر شوروی / شرق اروپا USSR/Eastern Europe USSR/EE
W 
بانک توسعه آفریقای غربی West African Development Bank WADB
کنفدراسیون جهانی کار World Confederation of Labor WCL
سازمان جهانی گمرک World Customs Organization WCO
اتحادیه اروپای غربی Western European Union WEU
شورای جهانی غذا World Food Council WFC
برنامه جهانی غذا World Food Program WFP
فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری World Federation of Trade Unions WFTU
سازمان بهداشت جهانی World Health Organization WHO
سازمان جهانی مالکیت معنوی World Intellectual Property Organization WIPO
سازمان جهانی هواشناسی World Meteorological Organization WMO
پیمان ورشو Warsaw Pact WP
سازمان تجارت جهانی World Trade Organization WTO
سازمان جهانی گردشگری World Tourism Organization WToO
 Z
کمیته زنگجر (کمیته صادر کننده هسته ای) Zangger Committee ZC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *