معرفی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

پست الکترونیکی

 

 

جلال برزگر

کارشناس مسئول

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

۰۵۱-۳۸۰۴۱

داخلی ۱۴۰۶  

barzegarlib1364@gmail.com

مجیده سنجی

کارشناس کتابخانه پردیس اسرار

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

۱۴۰۵

refrence@imamreza.ac.ir

الهام رئوفی

کارشناس کتابخانه پردیس اسرار

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

۱۴۰۴

libportal.admin@imamreza.ac.ir

مهناز منصوری

کارشناس کتابخانه پردیس اسرار

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

۱۴۰۲

mansouri.lib@gmail.com

منیره محمدزاده

کارشناس کتابخانه پردیس رضوان

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

۳۲۰۱

rzv.lib@imamreza.ac.ir

اکرم یزداندوست

کارشناس کتابخانه پردیس رضوان

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

۳۲۰۱

 library.resource@gmail.com