ساعت کاری

ساعت کاری در دو نیم سال تحصیلی:

 

روزهای شنبه تا چهارشنبه

بخش ساعت
کتابخانه مرکزی اسرار      ۷:۴۵ الی ۱۴:۱۵
کتابخانه پردیس رضوان       ۷:۴۵ الی ۱۴:۱۵

روزهای پنج شنبه

بخش ساعت
کتابخانه مرکزی اسرار      ۷:۴۵ الی ۱۳:۱۵
کتابخانه پردیس رضوان       ۷:۴۵ الی ۱۳:۱۵

ساعات کار در ماه رمضان مطابق با ساعات کاری اعلام شده در ادارات دولتی می باشد